do kasy suma: 0,00 zł
Do darmowej wysyłki zostało Ci:
wyszukiwarka zaawansowana
Karta Stałego Klienta

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

KARTA STAŁEGO KLIENTA

MILITARIA LODZ.PL

 

§ 1 Organizator

 1. Organizatorem Programu lojalnościowego jest firma MILITARIA LODZ.PL Marek Dziamarski, ul. Zgierska 69, 91-463 Łódź, dalej zwany: Organizator.

§ 2 Czas trwania Programu lojalnościowego Karta Stałego Klienta

 1. Program lojalnościowy Karta Stałego Klienta rozpoczyna się w dniu 28.07.2018 i trwa do odwołania programu lojalnościowego przez Organizatora.

 2. O zakończeniu programu lojalnościowego Uczestnicy zostaną poinformowani poprzez wysłanie na podany przez Uczestnika adres mailowy wiadomości o terminie zakończenia programu lojalnościowego.

 3. Termin zakończenia programu lojalnościowego nie może być krótszy niż dwa tygodnie od momentu przesłania wiadomości mailowej, o której mowa w § 2.2 niniejszego regulaminu.

§ 3 Warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym Karta Stałego Klienta

 1. Program lojalnościowy skierowany jest do osób pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

 2. Aby przystąpić do Programu lojalnościowego osoba spełniająca warunek wskazany w § 3.1 musi odebrać od Organizatora Kartę Stałego Klienta z kodem kreskowym, na której to karcie będą księgowane punkty za dokonane zakupy u Organizatora.

 3. Kartę Stałego Klienta można odebrać w sklepie stacjonarnym należącym do Organizatora Programu lojalnościowego.

 4. Każda wydana Karta Stałego Klienta zostanie zarejestrowana w systemie i będą jej przypisane dane posiadacza karty (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail).

 5. Przekazanie danych posiadacza Karty Stałego Klienta jest niezbędne by zostać uczestnikiem Programu lojalnościowego.

 6. Od momentu zarejestrowania Karty Stałego Klienta wraz z wskazanymi danymi w § 3.4. posiadacz karty staje się uczestnikiem Programu lojalnościowego, dalej zwanym: Uczestnikiem.

 7. Uczestnik dokonując zakupów w sklepie stacjonarnym należącym do Organizatora zobowiązany jest do przekazania pracownikowi sklepu Karty Stałego Klienta w celu naliczenia punktów za dokonane zakupy.

 8. Brak przekazania pracownikowi sklepu Karty Stałego Klienta w momencie dokonywania zakupów spowoduje, że dokonane zakupy nie zostaną zaksięgowane w systemie i nie zostaną naliczone punktu za dokonane zakupy.

 9. Od momentu odejścia od kasy Uczestnik nie ma możliwości uzyskania punktów za dokonane zakupy.

 10. Punkty naliczane są na Kartę Stałego Klienta i uprawniają Uczestnika do uzyskania rabatu procentowego od wartości kolejnego zakupu dokonanego w sklepie stacjonarnym Organizatora.

 11. Zebrane punkty przez Uczestnika będą aktualizowane w systemie na koniec danego dnia.

 12. Rabat procentowy jest wyliczany zgodnie z progami punktowymi, które to stanowią załącznik do niniejszego regulaminu.

 13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany progów punktowych i wartości przyznawanych rabatów. O zmianie progów punktowych lub wartości przyznawanych rabatów Organizator poinformuje Uczestnika poprzez wysłanie na podany przez Uczestnika adres mailowy zaktualizowanego załącznika do niniejszego regulaminu.

 14. Wprowadzenie nowych progów punktowych lub wartości przyznawanych rabatów, o którym mowa w § 3.13 niniejszego regulaminu, może nastąpić po upływie dwóch tygodni od momentu przesłania wiadomości mailowej, o której mowa § 3.13 niniejszego regulaminu.

 15. Wprowadzenie nowych progów punktowych lub wartości przyznawanych rabatów, o którym mowa w § 3.13 niniejszego regulaminu, nie będą w naruszać praw nabytych przez Uczestników przed wprowadzeniem nowych progów punktowych wartości przyznawanych rabatów.

 16. Zakup broni i amunicji nie jest objęty programem lojalnościowym, dlatego też Uczestnikowi nie przysługuje rabat procentowy przy zakupie broni lub amunicji, a taki zakup nie powoduje naliczenia punktów na karcie punktowej.

 17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Kartę Stałego Klienta, które zostały utracone lub uszkodzone po ich wydaniu Uczestnikowi.

 18. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Stałego Klienta Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora.

§ 4 Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące wszelkich spraw związanych z Programem lojalnościowym winny być zgłaszane do Organizatora. Adres do korespondencji: MILITARIA LODZ.PL Marek Dziamarski, ul. Zgierska 69, 91-463 Łódź. Zaleca się przesłanie reklamacji również drogą elektroniczną, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy: sklep@militarialodz.pl

 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną lub listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.

§ 5 Prawa i Obowiązki Organizatora

 1. Organizator Programu lojalnościowego ma prawo do zweryfikowania tożsamości Uczestnika.

 2. W sytuacji gdy Uczestnik: (1) działa na szkodę osób trzecich, (2) działa sprzecznie z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Programu lojalnościowego – Organizator ma prawo do jego wykluczenia z Uczestnictwa w Programie lojalnościowym.

§ 6 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Programu lojalnościowego jest Organizator.

 2. W związku z uczestnictwem w Programie lojalnościowym od Uczestników zbierane będą następujące dane: imię nazwisko, adres, telefon kontaktowy, adres e-mail.

 3. Organizator przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami. Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Programie lojalnościowym, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji i wykonania ewentualnych czynności serwisowych.

 4. Zapis Uczestników na Newsletter oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie wiadomości zawierającej informacje handlowe na podany przez Uczestnika adres mailowy lub numer telefonu.

 5. Uczestnik może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania wiadomości zawierającej informacje handlowe kontaktując się z Organizatorem.

 6. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, Administrator danych przechowuje dane osobowe Uczestników tak długo jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których ww. dane zostały zebrane.

 7. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane osobom trzecim.

 8. Administrator danych wprowadził środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie przekazanych przez Klientów danych osobowych przed ujawnieniem ich osobom lub podmiotom do tego nieuprawnionym.

 

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Programu lojalnościowego jest dostępny w siedzibie Organizatora

 2. Uczestnik przystępując do programu Lojalnościowego akceptuje treść Regulaminu.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 4. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie.

 5. Informację podane w materiałach reklamowych oraz marketingowych mają charakter informacyjny.

Progi rabatowe

0 - 2999 zł 2%
3000 - 4999 zł 3%
5000 - 7999 zł 5%
8000 - 8999 zł 7%
9000 - 9999 zł 8%
10000 zł i więcej 9%

 

Najbliższa wysyłka
Zamów w ciągu 02 191011
a paczkę nadamy 07.12.2020
do góry
bestseller
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony