Darmowa dostawa od 50,00 zł

Regulamin Programu Poleceń

Regulamin Uczestnictwa w Programie Poleceń

§1 Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin ("Regulamin") stanowi ramowe wytyczne dotyczące uczestnictwa w Programie Poleceń organizowanym przez Sklep internetowy www.militarialodz.pl (zwany dalej "Sklep").
 2. Celem uczestnictwa w Programie Poleceń jest tworzenie łańcucha poleceń Sklepu i jego Towarów poprzez poszerzanie bazy klientów za pośrednictwem działań marketingowych Polecającego przy wsparciu infrastruktury teleinformatycznej dostarczonej przez Sprzedawcę i podmioty zewnętrzne.
 3. Program jest realizowany na terytorium Polski.
 4. Przystąpienie do Programu jest dobrowolne.
 5. Kontakt z Usługodawcą odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: sklep@militarialodz.pl.
 6. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie, stosuje się postanowienia Regulaminu Sklepu internetowego dostępnego na stronie www.militarialodz.pl.
 7. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem związanym z potencjalnym wprowadzeniem szkodliwego oprogramowania do systemu teleinformatycznego oraz pozyskaniem i zmianą danych przez osoby nieuprawnione. Aby zminimalizować te zagrożenia, zaleca się stosowanie odpowiednich środków technicznych, takich jak programy antywirusowe i zaporowe.
 8. Regulamin jest dostępny na stałe w Sklepie internetowym www.militarialodz.pl, umożliwiając jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie poprzez wydruk lub zapis na nośniku w dowolnym momencie.

§2 Definicje

 1. Link referencyjny - odnośnik do Stron Internetowych Sklepu generowany przez Polecającego, przypisany do danego Polecającego, służący do polecania Towarów na stronie Sklepu.
 2. Polecający - Klient Sklepu www.militarialodz.pl, będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub Przedsiębiorcą, który przystąpił do Programu Poleceń na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 3. Przedsiębiorca - Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego.
 4. Program Poleceń/Program - współpraca między Sprzedawcą a Polecającymi, polegająca na promowaniu Sklepu oraz Towarów wśród Potencjalnych klientów, na zasadach określonych w Regulaminie.
 5. Polecenie - wiadomość elektroniczna przesyłana przez Polecającego do Potencjalnego klienta, zawierająca Link referencyjny.
 6. Potencjalny klient - osoba fizyczna, przedsiębiorca lub jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności prawnej, do której został przesłany Link referencyjny.
 7. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
 8. Prezent - nagroda przysługująca Polecającemu lub Potencjalnemu klientowi, zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie.

§3 Uczestnictwo i Przystąpienie do Programu Poleceń

 1. Uczestnictwo w Programie jest bezpłatne i możliwe po spełnieniu minimalnych wymagań technicznych, w tym posiadania dostępu do Internetu i poczty elektronicznej.
 2. Celem Programu jest zwiększenie liczby Klientów Sklepu.
 3. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej oraz zaakceptowanie Regulaminu.
 4. Umowa uczestnictwa w Programie zostaje zawarta przy zaakceptowaniu Regulaminu.
 5. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony i może być wypowiedziana z 14-dniowym okresem wypowiedzenia przez każdą ze stron.
 6. Sprzedawca może wypowiedzieć uczestnictwo w Programie w przypadku naruszenia Regulaminu lub działalności szkodzącej Sklepowi.

§4 Warunki Uczestnictwa w Programie Poleceń

 1. Uczestnik może udostępniać Link referencyjny osobom fizycznym, Przedsiębiorcom lub osobom fizycznym upoważnionym przez Przedsiębiorcę.
 2. Link referencyjny generowany jest przez przycisk na stronie Sklepu.
 3. Polecający może przesłać Link referencyjny do jednego Potencjalnego klienta tylko raz.
 4. Polecający jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu i norm prawa przy realizacji Umowy.
 5. Zakazane jest wprowadzanie w błąd, naruszanie prawa lub działań nieuczciwej konkurencji w ramach Programu.
 6. Dostarczanie treści bezprawnych w ramach Programu jest zabronione.
 7. Zabronione jest stosowanie urządzeń czy programów umożliwiających obchodzenie Regulaminu.

§5 Prezent

 1. Prezenty, w formie kodów rabatowych, mogą być przesyłane Uczestnikom Programu.
 2. Kod rabatowy to kombinacja cyfr lub znaków uprawniająca do zakupów w Sklepie po obniżonej cenie.
 3. Wartość i termin ważności Kodu rabatowego są podawane w wiadomości e-mail.
 4. Potencjalny klient otrzymuje Prezent po przystąpieniu do Programu i zaakceptowaniu Regulaminu.
 5. Polecający otrzymuje Prezent, gdy Potencjalny klient dokona zakupu w Sklepie z wykorzystaniem Kodu rabatowego.
 6. Uczestnicy mogą wykorzystać Kod rabatowy podczas zakupów w Sklepie.
 7. Prezent nie podlega wymianie na gotówkę.

§6 Odstąpienie od Umowy

 1. Polecający lub Potencjalny klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy uczestnictwa w Programie w ciągu 14 dni od zawarcia umowy.
 2. Odstąpienie od Umowy wymaga złożenia stosownego oświadczenia.
 3. Sprzedawca potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. Prawo do odstąpienia nie dotyczy m.in. usług wykonanych w pełni za wyraźną zgodą Konsumenta.

§7 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Programu mogą być zgłaszane pisemnie lub elektronicznie.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane składającego reklamację i opis zdarzenia.
 3. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od ich otrzymania.

§8 Pozasądowe Sposoby Rozstrzygania Reklamacji i Dochodzenia Roszczeń

 1. Polecający lub Potencjalny klient będący Konsumentem ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. Może zwrócić się do sądu konsumenckiego lub innych instytucji mediacyjnych.
 3. Bezpłatna pomoc jest udzielana przez rzeczników konsumentów lub organizacje społeczne.
 4. Skargę można zgłosić przez unijną platformę internetową ODR.

§9 Ochrona Danych Osobowych

 1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych i przetwarza je zgodnie z obowiązującymi przepisami i Klauzulą informacyjną.

§10 Postanowienia Końcowe

 1. Regulamin jest dostępny w Sklepie Internetowym.
 2. Postanowienia dotyczące Konsumenta i reklamacji stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związana z działalnością gospodarczą.
 3. Zmiany Regulaminu są komunikowane na stronie Sklepu i drogą elektroniczną.
 4. Polecający, który nie akceptuje zmian, powinien poinformować o tym Sprzedawcę w ciągu 14 dni.
 5. W przypadku braku akceptacji zmian, Umowa jest rozwiązywana.
pixelpixelpixelpixel